DOŁĄCZ DO NAS!

Zapisz się na Newsletter!

JAKO PIERWSZY DOWIESZ SIĘ O NOWOŚCIACH
I PROMOCJACH W MADAMNAMNAM.

Zamknij x

Zostań naszym fanem na Facebook'u!

Zostań naszym fanem na Instagram'ie!

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO


I. ORGANIZATOR

Organizatorem Programu Partnerskiego jest firma Magdalena Iwanowska-Regulska, os. Piastowskie 14/14 61-148 Poznań, NIP: 5423003712, REGON: 302726772. Program przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Regulamin Programu Partnerskiego jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy uczestnikami Programu a Magdaleną Iwanowską-Regulską, prowadzącą Sklep internetowy MadamNamNam.

II. DEFINICJE

1. Zarejestrowany Klient - oznacza klienta zarejestrowanego na stronie sklepu madamnamnam.pl, tj. Klienta, który dobrowolnie i nieodpłatnie wypełnij formularz rejestracyjny podając prawdziwe dane.
2. Nowy Klient - oznacza podmiot, który na skutek działań Zarejestrowanego Klienta pierwszy raz skorzysta z oferty sklepu madamnamnam.pl.
3. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.madamnamnam.pl.
4. Program - oznacza program partnerski Sklepu.
5. Konto Klienta - panel, do którego dostęp na Zarejestrowany Klient.
6. Właściciel Sklepu - Magdalena Iwanowska-Regulska, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 14/14, 61-148 Poznań, NIP: 5423003712, REGON: 302726772, numer telefonu: 793 747 220.

III. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. Do Programu mogą przystąpić osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne.
3. Za moment przystąpienia do Programu uważa się poprawne wypełnienie formularza rejestracji Konta Klienta i zaakceptowanie zasad niniejszego Regulaminu.
4. Aby wziąć udział w Programie należy założyć Konto Klienta na stronie www.madamnamnam.pl, wypełniając formularz.
5. Zarejestrowany Klient zobowiązuje się zaakceptować i przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu wraz z jego zmianami.
6. Zarejestrowany Klient, w ramach uczestnictwa w Programie, polecać będzie ofertę Sklepu. Celem powyższych działań jest dokonanie zakupów w Sklepie przez Nowego Klienta.
7. W zamian za skuteczność działań promocyjnych, czyli rzeczywiste dokonanie zakupów przez Nowego Klienta, przez co rozumie się zaksięgowanie na koncie bankowym Właściciela Sklepu kwoty podanej na fakturze wystawionej Nowemu Klientowi, Zarejestrowany Klient uzyskuje kupon rabatowy o wartości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych), który wykorzystać może przy kolejnych zakupach w Sklepie.
8. Kupon rabatowy dla Zarejestrowanego Klienta zostanie przyznany po pełnym opłaceniu faktury wystawionej Nowemu Klientowi na podstawie złożonego zamówienia.
9. Kupon rabatowy dla Nowego Klienta zostanie przyznany po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail Zarejestrowanego Klienta, który polecił Sklep.
10. Nowy Klient, który dokonując zamówienia w Sklepie, poda prawidłowy adres e-mail Zarejestrowanego Klienta, otrzyma kupon rabatowy, który wykorzystać może przy składaniu pierwszego zamówienia w Sklepie.
11. W celu ułatwienia Zarejestrowanemu Klientowi działań promocyjnych udostępniona została funkcjonalność "Program Partnerski" dostępna po zalogowaniu do Konta Klienta, która umożliwia wysłanie wiadomości po podaniu imienia i nazwiska wraz z adresem e-mailowym do potencjalnego Nowego Klienta.

IV. OBOWIĄZKI ZAREJESTROWANEGO KLIENTA

1. Zarejestrowany Klient zobowiązuje się do promowania Sklepu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i własną odpowiedzialność.
2. Zarejestrowany Klient, podejmując się promocji Sklepu, zobowiązuje się przestrzegać polityki antyspamowej.

V. ZASADY PROGRAMU

1. Aby wziąć udział w Programie, Zarejestrowany Klient musi w trakcie trwania Programu polecić Nowemu Klientowi, tak by ten ostatni zdecydował się na zakupy w Sklepie. Przy czym polecenie rozumie się wpisanie przez Nowego Klienta prawidłowego adresu e-mail Zarejestrowanego Klienta, który polecił Sklep w formularzu zamówienia wypełnianym przy dokonywaniu zamówienia.
2. Aby wziąć udział w Programie, Zarejestrowany Klient powinien polecić Sklep, tak by Nowy Klient dokonał zakupu w Sklepie poprzez stronę internetową oraz wpisał prawidłowy adres e-mail Zarejestrowanego Klieta, który polecił Sklep, w formularzu zamówienia.

VI. KUPONY RABATOWE

1. Wystawcą kuponów rabatowych jest Właściciel Sklepu.
2. Realizację kuponów rabatowych ogranicza się do Sklepu.
3. Każdy kupon rabatowy posiada indywidualne oznaczenie, na które składa się data ważności i niepowtarzalny ciąg znaków.
4. Kupon rabatowy nie może być wymieniony na środki pieniężne ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie.
5. W przypadku zwrotu towaru zakupionego z wykorzystaniem kuponu rabatowego, kupon ten nie podlega zwrotowi poprzez zapłatę sumy pieniężnej, W takim przypadku kupon rabatowy zachowuje ważność, a Klient może ponownie wykorzystać go przy dokonaniu kolejnego zakupu.
6. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko w okresie jego ważności.
7. Przyznane kupony rabatowe nie podlegają łączeniu.
8. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi rabatami i programami partnerskimi i lojalnościowymi.
9. Właściciel Sklepu uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu rabatowego i jego realizacji, jeżeli przedłużony kupon rabatowy budzi jego wątpliwości co do legalności jego pochodzenia.
10. Kupon rabatowy nie może być przekazany innemu Klientowi Sklepu.
11. Kupon rabatowy przyznany Zarejestrowanemu Klientowi zostanie cofnięty w przypadku dokonania przez Nowego Klienta, któremu polecił Sklep, zwrotu zakupu.

VII. CZAS TRWANIA PROGRAMU

1. Czas trwania programu jest nieograniczony. Właściciel Sklepu może jednak w każdym czasie zakończyć Program.
2. Zarejestrowany Klient nie ma obowiązku korzystać z Programu i może w każdej chwili zrezygnować z promowania Sklepu bez uprzedniego informowania Właściciela Sklepu.

VIII. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Zarejestrowany Klient może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności: podania nieprawidłowych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji lub aktualizacji; wprowadzenia w błąd Nowego Klienta celem wywołania u niego straty lub osiągnięcia swoich korzyści; działania na szkodę Sklepu; naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Sklep, poprzez akcje promocyjne, może zmienić, na czas trwania akcji, wartość przyznawanych Zarejestrowanemu Klientowi i Nowemu Klientowi kuponów rabatowych, poprzez zwiększenie jego wartości nominalnej, tj. 10,00 zł (dziesięć złotych). Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.madamnamnam.pl oraz w niniejszym Regulaminie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach tych Właściciel sklepu będzie informować na stronie głównej Sklepu www.madamnamnam.pl.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują Klienta od momentu zaakceptowania podczas logowania do Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Newsletter